خدمات

شرکت نسیم صادرات راد خدمات زیر را برای سرمایه گذاران و بازرگانان ارائه نموده است.

1. تولیدات 

2. لجستیک

3. مشاوره بازرگانی