کربنات کلسیم یکی از فراوان ترین مواد معدنی پوسته زمین است، عمدتا فسیلی و یا به صورت سنگ آهک و گچ ناشی از دگرگونی سنگ های رسوبی تشکیل می شوند. ترکیب این ماده به میزان (> 98٪) كربنات كلسیم CaCO3 ، با مقدار کمی از كربنات منیزیم، اکسید آهن و سیلیكات آلومینیوم بصورت طبیعی موجود می باشد.

CALCIUM CARBONATE

Calcium Carbonate is broadly used in various industries, e.g. construction, steel, fertilizer, paper, paint, plastic, and drilling to name a few. While its resources spread throughout the globe, no one calcium carbonate is exactly like another. And although its deposits are plentiful, only a few of them are of sufficiently high quality to provide the market with different grades. We are pleased to inform our customers that according to the world mine researches, Iran is amongst the few countries with quality reserves of limestone. Given this fact, NSR has identified the most dependable mines of the country and is ready to serve different industries with an unprecedented quality.

Category: .